OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line internetového obchodu
umiesteného na internetovej adrese
www.stresny-sindel-katepal.sk

ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť
PROKOM SR s.r.o.,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Bratislave (oddiel: sro; vložka 43342/B)
so sídlom Galvaniho 2/a, Bratislava 821 04.
IČO: 36705101
IČ DPH: SK2022287652

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25. 5. 2018 a vzťahujú sa na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou PROKOM SR s.r.o., IČO: 36705101, so sídlom Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel: sro; vložka 43342/B (ďalej len „Predávajúci“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá je staršia ako 16 rokov, (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese
 www.stresny-sindel-katepal.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

II. Informácie o obchodných podmienkach a Kúpnej zmluve

(1) Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred uzavretím Kúpnej zmluvy.
(2) Obchodné podmienky sú Kupujúcemu k dispozícii v slovenskom jazyku a sú Kupujúcemu sprístupnené on-line na webovej adrese Internetového obchodu a Kupujúcemu je tak umožnené si obchodné podmienky archivovať a reprodukovať.
(3) Kupujúci berie na vedomie, že Kúpna zmluva uzavretá s Kupujúcim je po svojom uzavretí Predávajúcim archivovaná. Týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia ochrany osobných údajov článku VIII týchto obchodných podmienok.
(4) Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku a ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho či Kupujúceho, je možné Kúpnu zmluvu uzavrieť tiež v inom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy a akceptácii týchto obchodných podmienok sú zrejmé z priebehu nákupu v Internetovom obchode. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a meniť či opravovať jej obsah.
(5) Kúpna zmluva je Kupujúcemu prístupná elektronicky vo forme, ktorá umožňuje jej archiváciu a prípadnú reprodukciu.

III. Objednávka produktov v Internetovom obchode

(1) Objednávka tovaru z Internetového obchodu môže byť realizovaná:
• prostredníctvom objednávkového formulára v Internetovom obchode,
• elektronickou poštou,
• klasickou poštou.
(2) Kupujúci je v priebehu objednávky a pri uzatváraní Kúpnej zmluvy informovaný prostredníctvom Internetového obchodu o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku, o prípadnom nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby a o cene predávaných produktov. Predávajúci nie je povinný Kupujúceho informovať o skutočnostiach, ktoré sú zrejmé alebo všeobecne známe. Informácie podľa tohto článku sú Kupujúcemu poskytované v slovenskom jazyku. Pre prípad, že pri výrobku nie je uvedená určitá podrobnejšia informácia, poskytne ju Predávajúci na žiadosť Kupujúceho dodatočne.
(3) Ak si to vyžaduje povaha tovaru, vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomný návod či záručný list s vyznačenou záručnou dobou.
(4) Kupujúci berie na vedomie, že skladová dostupnosť tovaru je iba orientačná.
(5) Ak je objednávka realizovaná prostredníctvom objednávkového formulára v Internetovom obchode alebo klasickou poštou, je Predávajúci povinný Kupujúcemu po ukončení objednávky zaslať písomné potvrdenie o prevzatí objednávky a to v elektronickej forme na e-mailovú adresu Kupujúceho či na adresu jeho bydliska. Zaslané potvrdenie bude obsahovať identifikáciu objednaných produktov, ich počet, cenu a termín plnenia. Kupujúci je oprávnený uskutočniť zrušenie objednávky, pokiaľ zrušenie objednávky je Predávajúcemu doručené skôr, ako dôjde k prijatiu potvrdenia o prevzatí objednávky podľa tohto článku.

IV. Dodacie a platobné podmienky

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 3-5 pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho č. 2623010773/1100 (ďalej len „Účet Predávajúceho“) v prípade, že je tovar skladom, popr. tovar nie je zaslaný na dobierku.
(2) Spôsoby doručenia a platba:
Doručenie tovaru. Tovar bude Predávajúcim dodaný Kupujúcemu zdarma v rámci celej SR, a to od akéhokoľvek množstva
Platba prevodom z účtu. Kupujúci môže platbu uhradiť formou prevodu na Účet Predávajúceho.
Platba dobierkou. Kupujúci môže v individuálnych prípadoch zjednaných výslovne s Predávajúcim uhradiť tovar formou dobierky.
(3) V prípade poškodenia vonkajšieho obalu je Kupujúci oprávnený zásielku od prepravcu neprevziať a spísať so zamestnancom doručovacej služby protokol o poškodení zásielky. O tejto skutočnosti Kupujúci bezodkladne informuje Predávajúceho.
(4) Ceny za tovar sú platné v okamihu vytvorenia objednávky a sú uvedené v Eurách vrátane príslušnej sadzby DPH a odpovedajú cenám uvedeným v Internetovom obchode.

V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

(1) Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.
(2) Ak je právo Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplatnené, má Predávajúci právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do tridsiatich (30) dní od odstúpenia a vrátenia nepoužitého a neporušeného tovaru Predávajúcemu.

VI. Záručná doba a reklamácia

(1) Predávajúci poskytuje na tovar zákonnú záručnú dobu alebo predĺženú záručnú dobu pri produktoch, pri ktorých je to výslovne uvedené. Záručná doba začína bežať od okamihu prevzatia veci Kupujúcim.
(2) Reklamáciu zistenej chyby či poškodenia môžete Kupujúci uplatniť bez zbytočného omeškania elektronickou poštou na adresu eshop@prokom-sr.sk, telefonicky v pracovných dňoch medzi 9-18 hodinou na tel. +421 243 414 021, alebo zaslať tovar vrátane daňového dokladu a oznámení o chybách poštou na adresu: PROKOM SR s.r.o., IČ: 36705101, so sídlom Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava.
(3) Oznámenie o chybách musí obsahovať meno Kupujúceho, adresu, telefón, e-mailovú adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis chyby a popis jej vzniku.
(4) Predávajúci je povinný Kupujúceho písomne informovať o dátume uplatnenia práva, o obsahu reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, ktorý Kupujúci požaduje.
(5) Predávajúci sa zaväzuje ihneď po obdržaní reklamácie, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, rozhodnúť, či reklamácia bude prijatá alebo odmietnutá.
(6) Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu vrátane prípadného odstránenia chýb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť na ďalšej lehote. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vystaviť potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
(7) Ak je Kupujúcemu doručený iný ako objednaný tovar, má Kupujúci právo na výmenu tohto tovaru. Náklady súvisiace s výmenou tovaru sú hradené Predávajúcim.

VII. Zodpovednosť za chyby

Podľa § 622 Občianskeho zákonníka:
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Podľa § 623 Občianskeho zákonníka:
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VIII. Ochrana osobných údajov podľa GDPR

(1) Kupujúci berie na vedomie, že poskytuje predávajúcemu k spracovaniu osobné údaje za účelom plnenia záväzkov z uzatvorenej zmluvy. Za týmto účelom sú spracovávané: meno a priezvisko či obchodná firma, IČO, bydlisko či sídlo, dodacia adresa, telefónny kontakt a e-mail a ďalej všetky kupujúcim poskytnuté osobné údaje.
(2) Osobné údaje sú spracovávané formou archivácie v elektronickej a listinnej podobe v šifrovaných programoch a uzamykateľných priestoroch. Prístup k týmto má iba preškolený personál.
(3) Predávajúci je oprávnený poskytnúť tretej osobe osobné údaje kupujúceho iba za účelom plnenia zákazky (napr. subdodávateľovi či dopravcovi). S týmto poskytnutím osobných údajov kupujúci súhlasí.
(4) Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu trvania obchodného vzťahu + záručnej doby. Po uplynutí týchto lehôt budú spracované iba z dôvodu archivácie podľa zvláštnych právnych predpisov.
(5) Dohľad nad spracovaním osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
(2) Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
(3) Spoločnosť informuje, že každá fyzická osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na zmenu údajov, právo na obmedzeniespracovania, právo na výmaz údajov, právo na prenositeľnosť údajov a prípadne právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Právo odvolať súhlas i ďalších práv podľa obecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné využiť v pracovnej dobe v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom emailu prokom@prokom-sr.sk .
(4) Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný protokol.
(5) Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:
Prokom SR s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava
Adresa elektronickej pošty: prokom@prokom-sr.sk
Telefón: +421 243 414 021 / 0911 554 666
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. 5. 2018